Nomas noteikumi
  1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks saņem nomas lietošanā Nomas priekšmetus.
  2. Inventārs Nomniekam tiek izsniegts brīdī, kad ir saņemta priekšapmaksa 100% apmērā no rēķina summas.
  3. Inventārs tiek iznomāti Nomniekam bez tiesībām tos tālāk pārdot, dāvināt, ieķīlāt, izjaukt vai izkomplektēt.
  4. Nomas līgumā minētajā termiņā Nomniekam jāatgriež Nomas priekšmets (-i) tādā pašā iepakojumā un stāvoklī, kādā tas (tie) tika saņemts (-i).
  5. Ja Nomnieka vainas dēļ Nomas priekšmets (-i) nav vairs izmantojams (-i) tam (tiem) paredzētajam -(iem) mērķiem, ir bojāts (-i), izjaukts (-i), izkomplektēts (-i) vai zaudējis (-uši) ārējo izskatu, Nomniekam pilnā mērā jāatlīdzina Iznomātājam radītie zaudējumi saskaņā ar Iznomātāja Nomas priekšmeta (-u) vērtību.
  6. Par nomas laika pagarināšanu Nomniekam jāinformē Iznomātājs līdz Nomas līgumā noteiktās priekšmetu atgriešanas dienas plkst. 17:00.
  7. Ja Nomnieks pagarina Nomas līgumā noteikto Nomas priekšmetu atgriešanas termiņu vai neatgriež Nomas priekšmetu (-s), Nomnieks papildus maksā nomas maksu par katru kavējuma dienu 100% apmērā no nomas maksas summas.